Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati

Sametingets politiske organisering

Sametinget i plenum
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet.

Tinget regulerer sin virksomhet innenfor de rammer som er gitt i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Plenum fastsetter tingets arbeidsorden, med regler og retningslinjer for all annen virksomhet i regi av Sametinget.

Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året.

Plenumsledelsen
Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.  

Blant plenumsledelsens oppgaver er å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene.

Fagkomiteene
Alle Sametingets representanter er medlem av en av de tre fagkomiteene som behandler saker og gir innstilling til Sametinget i plenum. Komitéene er følgende: Plan- og finanskomiteen, Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen  og Næring- og kulturkomiteen
Komitemøtene blir holdt i forkant av plenumsmøtene.

Sametingsrådet
Sametingsrådets medlemmer er valgt av og blant flertallet i Sametingets plenum.

Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten.

Rådet møtes 10-12 ganger per år, og har anledning til å fremme saker for Sametingets plenum.

Sametingsrådet fremmer innstillinger overfor plenum i saker som gjelder fordeling av Sametingets budsjett, tiltak til påfølgende års statsbudsjett, Sametingets årsmelding, hovedretningslinjer for Sametingets tilskuddsordninger og andre saker som etter en selvstendig vurdering i Sametingsrådet bør fremmes.

I tillegg fremmer Sametingsrådet meldinger på ulike politikkområder etter behov, og har på en rekke områder også anledning til å fatte endelig vedtak. 


Kontrollutvalg
Kontrollkomiteen skal utøve parlamentarisk kontroll og styringskontroll over virksomheten som finansieres over Sametingets budsjett. I dette ligger også å kontrollere Sametingets årsregnskap og eventuelle merknader til regnskapet fra Riksrevisjonen. Komiteen kan foreta de undersøkelser i Sametingets administrasjon som den anser som nødvendig.

Kontrollkomiteen avgir innstilling til Sametingets plenum i saker den tar opp til behandling, enten som en egen sak eller gjennom komiteens årsmelding.

Valgkomiteen
Valgkomiteen behandler saker der Sametingets plenum skal gjøre vedtak om valg til organer i eller utenfor Sametinget. Komiteens oppgave er å forberede saken og avgi innstilling til plenum i saken som komiteen har fått fra plenum.

Språkstyret 
Sametingets språkstyre oppnevnes av Sametingsrådet, og fungerer som Sametingets fagorgan i språkspørsmål.

Språkstyret har tre nordsamiske, en sørsamisk og en lulesamisk representant.

Bakgrunn for oppnevningen har blant annet vært å få en vid sakskjennskap og å dekke språkområdene både geografisk og etter alle språkgrupper så langt det har latt seg gjøre.

Samisk parlamentarisk råd
Samisk parlamentarisk råd er et samarbeidsorgan for sametingene i Finland, Norge og Sverige. Samerådet og samene i Russland har observatørstatus i rådet.

Samisk parlamentarisk råds oppgave er å arbeide med spørsmål som berører samene på tvers av landegrensene.

Samisk parlamentarisk råd skal være et fellesorgan som ivaretar samenes interesser og det skal styrke det samiske samarbeidet over landegrensene.

Sametinget i plenum oppnevner syv sametingsrepresentanter til Samisk parlamentarisk råd.


Sametingsadministrasjonen
Administrasjonens oppgave er å forberede og saksbehandle politiske saker og forvaltningssaker før beslutning i Sametingets ulike politiske beslutningsorgan. 

Sametingets administrasjon er ansvarlig overfor Sametingsrådet, som igjen er ansvarlig overfor Sametinget i plenum.  

Administrasjonen har stedlige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Tysfjord, Evenes og Snåsa.

Administrasjonen har seks fagavdelinger: 1) Kultur-, miljø- og budsjettavdelingen, 2) Rettighets-, nærings- og kulturvernavdelingen, 3) Språk- og helseavdelingen, 4) Kunnskaps- og familieavdelingen, 5) Administrasjonsavdelingen, 6) Kommunikasjonsavdelingen.  

*Plenumsledelse 2009-2013
*Plenumsledelse 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Jarle JonassenLederNSR97581637
Marie Therese Nordsletta AslaksenNestlederSamer bosatt i Sør-Norge41411299
Hilde Anita NyvollArbeiderpartiet91807130
Jørn Are GaskiArbeiderpartiet92220598
Mathis Nilsen EiraNSR99275980
*Plan- og finanskomité 2009-2013
*Plan- og finanskomité 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Marie Therese Nordsletta AslaksenLeder Samer bosatt i Sør-Norge41411299
Ann-Mari ThomassenNestlederNSR90057123
Hilde Anita NyvollArbeiderpartiet91807130
Sten-Erling JønssonArbeiderpartiet97577733
Ronny WilhelmsenArbeiderpartiet90020789
Willy ØrnebakkArbeiderpartiet91174752
Ragnhild Melleby AslaksenArbeiderpartiet94155664
Alf IsaksenÁrja91542100
Aili KeskitaloNSR97129305
Rolf JohansenNSR91549538
Jarle JonassenNSR97581637
Arthur TørfosFremskrittspartiet92256345
Knut Roger HanssenHøyre90162015
*Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite 2009-2013
*Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Silje Karine MuotkaLederNSR98487576
Geir JohnsenNestlederArbeiderpartiet41517205
Mariann Wollmann MaggaArbeiderpartiet97702350
Jørn Are GaskiArbeiderpartiet92220598
Anne Helene Moeng SaariArbeiderpartiet91720679
Odd Iver SaraÁrja48043968
Ida Marie BransfjellÅarjel-Saemiej Gielh41641003
Kirsti GuvsámNSR90835649
Trond Are AntiNSR40045518
Åge NordkildNSR95140542
Miriam Anna Stina PaulsenNSR97617377
Anders Somby jr.Flyttsamelista45414594
Hans J. EriksenFremskrittspartiet48289105
*Nærings- og kulturkomité 2009-2013
*Nærings- og kulturkomité 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Heidi Persdatter Greiner HaakerLederArbeiderpartiet90978584
Geir Tommy PedersenNestlederNSR91543995
Toril Bakken KåvenNordkalottfolket92868670
Knut StoreArbeiderpartiet95720629
Inga-Lill SundsetArbeiderpartiet90212095
Margit Eli Anti OskalArbeiderpartiet45033933
Inger JørstadArbeiderpartiet47750892
Olaf EliassenÁrja48289129
Gunn-Britt RetterNSR91359222
Mathis Nilsen EiraNSR99275980
Randi SkumNSR97090338
Per A. BæhrFlyttsamelista48063861
Aud MarthinsenFremskrittspartiet41200059
*Sametingsrådet - Kontakt
*Sametingsrådet - Kontakt
NavnStillingTelefonMobil
Egil OlliPresident78 47 40 00900 26 880
Laila Susanne VarsVisepresident78 47 40 00977 54 102
Marianne BaltoRådsmedlem78 47 40 00480 63 358
Ellinor Marita JåmaRådsmedlem78 47 40 00916 13 460
Vibeke LarsenRådsmedlem78 47 40 00941 30 116
Hagbart GrønmoPolitisk rådgiver78 47 40 00416 79 477
Johan VasaraPolitisk rådgiver78 47 40 00918 89 200
*Kontrollutvalg 2009-2013
*Kontrollutvalg 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Randi SkumLederNSR97090338
Åge NordkildNestlederNSR95140542
Silje Karine MuotkaNSR41645735
Jørn Are GaskiArbeiderpartiet92220598
Mariann Wollmann Magga Arbeiderpartiet97702350
*Valgkomité 2009-2013
*Valgkomité 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Hilde Anita NyvollLederArbeiderpartiet91807130
Mathis Nilsen EiraNSR99275980
Geir JohnsenArbeiderpartiet41517205
Odd Iver SaraÁrja48043968
Miriam Anna Stina PaulsenNSR97617377
  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no