Samisk språknemnds organisering og oppgaver

Samisk språknemnd er et underorgan for Samisk parlamentarisk råd. Sametingene i Norge, Sverige og Finland finansierer Samisk språknemnd. SSN`s offentlige språk er samisk, norsk/svensk, finsk og russisk. Samarbeidsorganer er Sametingene i Norge, Sverige og Finland og sameforeningenen på Russisk side, universiteter, høgskoler og fagorganer.

Publisert av Eira, Sara Ellen J.. Sist endret 28.04.2011

Samisk parlamentarisk råds plenum oppnevner språknemndas 12 medlemmer for fire år. Disse har Sametingene og sameforeningene i Russland foreslått. Det velges 3 medlemmer og fra hvert land pluss varamedlemmer for hvert enkelt medlem. Medlemmene fra de enkelte land skal representere de forskjellige samiske språkene: sør,- lule,- nord,- enare,- og skoltesamisk samt kildin- og tersamisk som sammen danner en seksjon.

Samisk språknemnds oppgaver er blant annet :

Bevare og utvikle samisk språk, gi råd i saker som gjelder samisk språk, holde kontakt med andre institusjoner som f.eks. Sametingenes språkorganer og høyere utdanningsinstitusjoner i Sápmi og internasjonalt, bedre det samiske språkets stilling i samfunnet.

Terminologi- og normeringsarbeid; koordinere samisk språkarbeid, granske nye ord og termer samt publisere nye ord og termer og normeringer på Internet. Språknemndas nordiske termgrupper "godkjenner" nye termer.

Språkseksjonene; Hver språkseksjon har minimum 3 medlemmer, hver seksjon har en leder, som igjen er SSNs faste medlem. Seksjonene arbeider mer med språkpolitikk og har avgjøringsmyndighet i normeringssaker. Vedtakene sendes Samisk språknemnds administrasjon som formidler disse videre til publikum.

 
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi