Samisk språknenmds arbeidsseminar

Samisk språknemnd holdt arbeidsseminar i Kautokeino den 15.5.07.
På arbeidsseminaret deltok representanter fra språknemnda og Norsk-, Finsk- og svensk sameting. Temaet for seminaret var arbeid med samiske termer og samarbeid om dette over landegrensene.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen J. Eira. Sist endret 06.10.2009

Samisk språknemnd og sametingene informerte om hvordan de respektive organene var organisert og hvordan de arbeidet med samisk språk generelt. Sametingenes språkkonsulenter fortalte om hvordan de i praksis jobber med samisk språk og om deres utfordringer i arbeid med samisk. Alle var enige i at fagmiljøet i samisk språk er lite på arbeidsplassen og generelt er fagmiljøet meget spredt i Sápmi. Mange savnet et nettverk på det område. Mange syntes også at arbeidsmengden er stor mens arbeidsstyrken er liten, og da blir det liten tid til terminologiske vurderinger. På arbeidsseminaret ble de fremmøtte delt i grupper, og bedt om å svare på spørsmål om hvordan de mente at samisk språknemndas organer kunne forbedres. Gruppen kom frem til følgende:
- Nordisk fagseminar i samisk språk en gang pr. år.
- Kommunikasjon og informasjon burde forbedres. Språkkonsulenter burde få råd om f.eks. hva de kan gjøre om de har oppfunnet ett nytt term, slik at den kommer andre til gode. Samisks pråknemnd har utarbeidet et hefte om samisk termarbeid, og den kunne vært delt til alle som jobber med terminologi.
- Det ble foreslått at det skrives referat fra termgruppemøtene, og alle merknader til termene samles. SSN forklarte at arbeidsordningen er bestemt og det skrives ikke møtebok fra disse møtene, og termgruppa skal gå i gjennom listene i forkant av møtet.
- Sametinget i Norge har arbeidsplan for sine ansatte og SSN har sine forventninger til termgruppa. Det ble foreslått et møte mellom SSN og sametinget der det diskuteres om arbeidsressursene og hva språkkonsulentene skal gjøre for Sametinget.
- Videre ble det foreslått at det dannes et nettverk som i første omgang deler e-postadresser og kommuniserer der. I og med at samarbeidet over landegrensene ikke fungerer så godt som ønskelig, og mange ikke har et nettverk på arbeidsplassen som en kan diskutere språk med, så er det ønskelig at det opprettes et forum på nettet så fort som mulig.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi